รอง อปม. ร่วมประชุมถ่ายโอนภารกิจระหว่าง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เห็นชอบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ไปเป็นของกรมป่าไม้ และมีมติเห็นชอบการรับโอนอัตรากำลัง (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นของกรมป่าไม้ โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว วันที่ 10 เมษายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content