กรมป่าไม้ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ จัดอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานด้านป่าไม้”

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงาน ด้านป่าไม้” โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อดีตผู้อำนวยการสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้างานเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานด้านป่าไม้” จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อช่วยให้หัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ ตลอดจนผู้ที่คาดว่าจะได้รับ การดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานของการเป็น หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ควบคู่กับการบริหารคน และยึดถือความถูกต้องเป็นหลักในการปฏิบัติงาน การอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานด้านป่าไม้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2566 ณ สถาบัน พัฒนาการป่าไม้ จังหวัดแพร่ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

Leave a Comment

Skip to content