กรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมการเพื่อหารือ และจัดทำท่าทีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อหารือและจัดทำท่าทีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว วันที่ 5 เมษายน 2566 ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content