กรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก กลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย

นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ และนายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน เป็นผู้แทนกรมป่าไม้รับหนังสือร้องเรียนจาก นางสมัย พันธโคตร ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย วันที่ 28 เมษายน 2566 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ขอให้กรมป่าไม้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่ 2 ท้องที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ของบริษัท 555 กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เพื่อทำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากทางกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายเห็นว่า ขั้นตอนกระบวนการยื่นขออนุญาตไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กอรปกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตยังทับซ้อนกับที่ทำกินของราษฎร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และไม่มีการทำประชาคมก่อนยื่นต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพื่อให้มีมติในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
  2. ไม่มีการตรวจสอบพื้นที่และกำหนดขอบเขตที่จะตั้งโครงการให้ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบสภาพป่าก่อนยื่นเอกสารประกอบให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายมีมติเห็นชอบ
  3. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทผู้ยื่นขอดำเนินโครงการฯ ว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ถูกต้องหรือไม่
  4. มีเจ้าหน้าที่ราชการฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพยายามวิ่งเต้น เอื้อประโยชน์และใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
    โดยทางกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ขอให้ทางกรมป่าไม้ทบทวนการอนุญาตดังกล่าว พร้อมแจ้งผลให้ทางกลุ่มทราบ ภายใน 15 วัน

Leave a Comment

Skip to content