กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 24

     นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม การป่าไม้ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม วันที่ 11 เมษายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในพื้นที่ โดยในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญและมีมติในการประชุม ดังนี้ 1. การกำหนดชื่อการประชุมให้กำหนดเป็น “การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 24” 2. หัวข้อการประชุม “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” 3. กำหนดจัดการประชุมระหว่าง วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ จังหวัดแพร่ 4. รูปแบบการประชุม ในวันที่ 1 บรรยายพิเศษ เสวนาภาพใหญ่ระดับประเทศ  วันที่ 2 จัดเสวนาระดับกรม       เสวนาย่อย บรรยายทางวิชาการ และวันที่ 3 ศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินงานของคณะทำงานแต่ละคณะ

Leave a Comment

Skip to content