กรมป่าไม้ จัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2566 และข้าราชการบรรจุใหม่กรมป่าไม้ วันที่ 7 เมษายน 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ สำหรับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในครั้งนี้ มีจำนวน 107 คน ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยประธานได้ให้โอวาท ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน และศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเมื่อเดินทางไปรายงานตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ขอให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม การทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้า เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการรับราชการ

 

ในโอกาสนี้ ข้าราชการใหม่ทั้ง 107 คน ได้ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Comment

Skip to content