อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ Thai PBS ในประเด็น “แรงจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็นนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติด้านการจัดการป่าไม้ และแรงจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า โดยจะออกอากาศในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook ThaiPBS วันที่ 16 มีนาคม 2566 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในประเด็นดังกล่าว อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า กรมป่าไม้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติทางด้านการจัดการป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ร่วมปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งภาครัฐ โดยกรมป่าไม้ได้ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแก้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกป่า การใช้ประโยชน์ การตัด การแปรรูป ฯลฯ การนำพื้นที่ปลูกป่าต่าง ๆ นั้นมาเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER เพื่อนำเข้าสู่ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) ที่รัฐบาลกำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ในโอกาสนี้ นายสุรชัย อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง “วันป่าไม้สากล” วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี โดยในปี 2566 นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของการจัดงาน คือ “Forests and Healt” ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์ เช่น ทำให้น้ำบริสุทธิ์ อากาศบริสุทธิ์ ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์ ปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไม่ให้ถูกทำลาย รวมถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันป่าไม้สากล” ที่กรมป่าไม้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มีนาคมนี้ ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในเวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Comment

Skip to content