อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกองการอนุญาต กรมป่าไม้ จัดขึ้น โดยมีนายสมชัย มาเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 28 มีนาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอของส่วนราชการ จำนวน 27 คำขอ และภาคเอกชน จำนวน 3 คำขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content