รมว.ทส. เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางของประเทศเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดและผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และเอกชน วันที่ 20 มีนาคม 2566 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารภายในหน่วยงานอันจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือพัฒนางานภายในหน่วยงานของตนเองโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content