ปลัด ทส.ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และคณะลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 มีนาคม 2566 หอประชุมอำเภอบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน และเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคกลาง โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญ ตลอดจนรับทราบปัญหาสำคัญในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้ กำชับทุกหน่วยงานให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ต้องเชื่อมโยงกัน บูรณาการร่วมกันของแต่ละพื้นที่ ทำความเข้าใจกับบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Comment

Skip to content