นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมป่าไม้ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” ตามนโยบาย No Gift Policy ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยอธิบดี กรมป่าไม้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมขอให้บุคลากรทุกระดับชั้นมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจ สร้างค่านิยม และส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรต่อสาธารณชน

Leave a Comment

Skip to content