งานประชุมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. – กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. – กรมป่าไม้ (ปลูกป่าล้านไร่ กฟผ.) ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.สจป. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. – กรมป่าไม้ (ปลูกป่าล้านไร่ กฟผ.) มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่า 1 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี (2565-2574) โดยในปี 2566 นี้ มีเป้าหมายปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งได้รับการอนุมัติพื้นที่แล้ว รวม 100,750 ไร่ ใน 10 จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สจป. ที่ 3 (ลำปาง) สจป. ที่ 4 (ตาก) สจป. ที่ 6 (อุดรธานี) สจป. ที่ 7 (ขอนแก่น) สจป. ที่ 10 (ราชบุรี) สจป. ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และสจป. ที่ 3 สาขาแพร่

Leave a Comment

Skip to content