กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และความก้าวหน้าการอนุญาตพื้นที่ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2565 วันที่ 3 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช.จังหวัด โดยได้เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ คทช.จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาเห็นควรนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 98 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด พิจารณาชะลอพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณายกเลิกพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดภูเก็ต ระนอง และนครสวรรค์ และพิจารณาขอแก้ไขจำนวนเนื้อที่ที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบไปแล้วในจังหวัด ระนอง อำนาจเจริญ ลำปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สตูล ตราด กระบี่ และนนทบุรี พิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด จังหวัดระนอง ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ

Leave a Comment

Skip to content