กรมป่าไม้ ร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2566 “ร่วมมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม วันที่ 3 มีนาคม 2566 ลานกิจกรรม อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันการเข้าร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES และได้ใช้โอกาสนี้ในการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า การสร้างจิตสำนึกแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศ รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก “Partnerships for Wildlife Conservation – ร่วมมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต” ทั้งนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้นำกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจไปแจกให้กับผู้มาร่วมงานได้นำกลับไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Leave a Comment

Skip to content