กรมป่าไม้ ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ กองการอนุญาตได้จัดทำตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,221 (พ.ศ. 2531) กับร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. …. พร้อมชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขปรับปรุง และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. …. และให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content