กรมป่าไม้ จัดสัมมนา “โอกาส ความท้าทาย และการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “โอกาส ความท้าทาย และการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย” โดยนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจไม้ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา และร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าไม้ในประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงบูรณาการด้านเครือข่ายธุรกิจการค้าไม้ในประเทศให้สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล เพิ่มช่องทางและโอกาสในตลาดอุตสาหกรรมไม้ให้ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพสินค้าไม้ เพิ่มปริมาณกำลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่อยอดการส่งออกต่างประเทศ

Leave a Comment

Skip to content