เปิดงานการศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Enhancing Livelihood Income through the Development of Value-added Bamboo Shoot Sector Improvement

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานการศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Enhancing Livelihood Income through the Development of Value-added Bamboo Shoot Sector Improvement ของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดโดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัด กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยคณะผู้แทนเมียนมาเดินทางมาศึกษาดูงานและหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปหน่อไม้ของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า รวมถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไผ่และสวนไผ่อย่างยั่งยืน ตลอดจนการค้าหน่อไม้และสินค้าจากหน่อไม้

Leave a Comment

Skip to content