พิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ”

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารภาคีเครือข่าย 13 องค์กร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ เยาวชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 24 กุมภาพันธ์ 2566 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ โดยองคมนตรีได้กล่าวขอบคุณทั้ง 13 องค์กร และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายฯ ทั้งหมด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงานความพร้อมของศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ 8 ศูนย์ และจุดเด่นของแต่ละศูนย์ที่จะบูรณาการหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ และมีความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ทั้งในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในศาสนา สำนึกในพระหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ร่วมสนับสนุนโครงการมาตลอด 7 ปี มีศูนย์เรียนรู้ที่แต่ละแห่ง มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบทของพื้นที่ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content