พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ในการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าว ชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่จนประสบความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป สำหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่และเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูสภาพป่าและดูแลรักษาป่าไม้โดยชุมชน โดยใช้หลักการทรงงานด้านป่าไม้ การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชน ซึ่งผลการพัฒนาด้านป่าไม้พบมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ กว่า 350 ชนิด เป็นแหล่งซับน้ำและเพิ่มน้ำใต้ดิน ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ราษฎรยังมีความเข้มแข็งขึ้น มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร การเก็บหาของป่าเพื่อการดำรงชีพ มีรายได้เสริมจากการเพาะชำกล้าไม้ การจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากป่า รวมถึงยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content