ประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มส่วนกลางของกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 4 สำนัก ประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ในฐานะผู้แทนภาคประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ที่ตั้งสำนักงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

Leave a Comment

Skip to content