การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการจัดการไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Workshop on Forest Fire Management in Southeast Asia)

จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการจัดการไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Workshop on Forest Fire Management in South East Asia) ซึ่งกรมป่าไม้และองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม และศึกษาดูงาน ณ สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ASEAN-ROK Cooperation (AKC) โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านไฟป่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งผู้แทนจาก กรมป่าไม้สาธารณรัฐเกาหลี FAO, กองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีและMKFC Secretariat (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund)

          ทั้งนี้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ได้กล่าวถึงการพยายามดำเนินการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยกรมป่าไม้ ได้สนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ฝึกฝนการดับไฟป่า สนับสนุนอุปกรณ์การดับไฟป่า รวมไปถึงสร้างความตระหนักในเรื่องไฟป่าแก่ชุมชน อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการไฟป่า เช่น การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดรน ระบบเตือนภัยไฟป่า ระบบการเฝ้าระวังไฟป่า และแอพพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องไฟป่า กรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ในการจัดการไฟป่าในภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าระหว่างภูมิภาคอาเซียนและหน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี

Leave a Comment

Skip to content