กรมป่าไม้ เร่งจัดทำ 4 แผนงาน มุ่งยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 31 มกราคม 2566 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การออกเอกสารหลักฐานของกรมป่าไม้ผ่านระบบดิจิทัล
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
แผนงานที่ 3 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
แผนงานที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้งานบริการของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

Leave a Comment

Skip to content