กรมป่าไม้ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ. เชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานสถานการณ์ การคาดการณ์ และการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีแผนการปฏิบัติงานใน 2 มาตรการ 3 ระยะเวลา 5 กิจกรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จัดเตรียมกำลังพลพร้อมเสริมสมรรถนะเพื่อให้เกิดความพร้อม นอกจากนี้ยังได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่มาประจำพื้นที่ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเครือข่าย โดยมีเป้าหมายลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้ 20 %

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นเอกภาพ เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร โดยเฉพาะกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย ควบคุมและดูแลการชิงเผาอย่างเคร่งครัด เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน รวมถึงให้จัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าให้พร้อม จากนั้น รมว.ทส. ได้มอบโอวาทและมอบขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกองทัพภาคที่ 3

Leave a Comment

Skip to content