กรมป่าไม้ ประชุมเตรียมจัดการประชุมการป่าไม้ ปี 66

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งกรมป่าไม้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม โดยจะใช้สถาบันประชารักษ์พิทักษ์ป่า (โรงเรียนป่าไม้แพร่) และจะมีการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการประชุมในครั้งถัดไป

Leave a Comment

Skip to content