กรมป่าไม้ จัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” เชิดชูวัดต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี พ.ศ. 2565                  ให้แก่วัดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 วัด  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ กรมป่าไม้ เข้าร่วม 15 กุมภาพันธ์ 2566 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นตัวอย่างให้แก่วัด ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมีวัดที่เข้ารับประทานรางวัล จำนวน 10 วัด ได้แก่ 
1. วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี 
2. วัดโพธิคุณ จังหวัดตาก 
3. วัดป่าน้อยดงเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
4. วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 
5. วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก 
6. วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร 
7. วัดศรีประชารังสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ 
9. วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดขอนแก่น 
10. วัดเขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี
 สำหรับโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้วัด หรือพระสงฆ์ที่ช่วยงานด้านป่าไม้ในการอนุรักษ์ป่า ปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ช่วยดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาและลดการบุกรุกทำลายป่า พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน ราษฎรในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ศึกษาทางพุทธศาสนา แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

Leave a Comment

Skip to content