“กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่าและป่าชุมชน จ. เลย และ จ.เพชรบูรณ์”

24 มกราคม 2566 ชุมชนบ้านน้ำพุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการป่าชุมชน และคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการป่าชุมชนบ้านน้ำพุง และร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมชนกับช้างป่า ตลอดจนแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่า โดยมีหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนชุมชนในพื้นที่รอบป่าภูหลวง ภูกระดึงและน้ำหนาว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่

ในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูป่าบนพื้นที่ภูเขาและข้อเสนอการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่เตรียมการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

Leave a Comment

Skip to content