นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 2/2565

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกร
ช่วยชาติ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

Leave a Comment

Skip to content