นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บ้านกองแขก ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย คทช. ในพื้นที่แม่แจ่ม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผอ. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร เครือข่าย ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายกมล นวลใย ผอ.สจป. 1 (เชียงใหม่) กล่าวบรรยายสรุปความก้าวหน้าการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม 7 ตำบล จำนวน 100 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดจนนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในโอกาสนี้ นายจตุพร ปลัด ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในพิ้นที่ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินและอยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างเป็นสุข อยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป พร้อมเน้นย้ำในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ชัดเจน และทุกฝ่ายยอมรับได้ พร้อมทำความเข้าใจในเรื่องแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ และให้กรมป่าไม้ตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ในทุกตำบลเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต่อไป

Leave a Comment

Skip to content