กรมป่าไม้ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 14 ธันวาคม 2565 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 แนวทางปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีความพร้อมในการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ โดยในการประชุมชี้แจงดังกล่าว มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ยังสามารถรับชมการประชุมฯ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร”

Leave a Comment

Skip to content