นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (GC) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

โดยที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณาและให้ความเห็นชอบ “ผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลที่ดี (GC) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2565 ในไตรมาสที่ 3” และให้ความเห็นชอบ “นโยบาย คู่มือ และแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาว ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินงานสร้าง

Leave a Comment

Skip to content