นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ฟื้นฟูป่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ประธานมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สำนักงานประเทศไทย) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกลยุทธ์และกิจการองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น (Local Food System) การดำรงชีพอย่างยั่งยืน (sustainable livelihood) และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ภายใต้กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยในพิธีลงนามดังกล่าว มีนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายกมล นวลใย ผอ. สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) นายอำเภอแม่แจ่ม ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ ต.กองแขก เข้าร่วม ทั้งนี้ กรมป่าไม้ต้องการให้ราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกองแขกเป็นพื้นที่นำร่อง เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับราษฎร ปรับเปลี่ยนการเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่การเกษตรในรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรในพื้นที่อื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐบาล ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

1 thought on “นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ฟื้นฟูป่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน”

Leave a Comment

Skip to content