นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (Thai Timber Legality Assurance System : THA-TLAS) ตามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งที่ผ่านมากรมป่าไม้สามารถจัดทำข้อตกลงฯ ดังกล่าวเกือบเสร็จสมบูรณ์ ยังขาดเพียงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย
ทั้งนี้ ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้ความเชื่อมั่นแกผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปว่า สินค้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกจากประเทศไทยนั้นไม่มีความเสี่ยงว่าได้มาอย่างผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านแรงงานอย่างครบถ้วนก่อนการออกใบรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

Leave a Comment

Skip to content