นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาการตรวจสอบแนวเขตที่ดินมหาวิทยาลัยพะเยา

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ให้กรมป่าไม้ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา เนื้อที่ 4,580 ไร่ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏว่า พิกัดตำแหน่งของหมุดหลักเขตตามประกาศกรมป่าไม้ ไม่ตรงกับหมุดหลักเขตที่ได้ดำเนินการปักไว้ในพื้นที่จริงอันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาข้อพิพาทในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกับราษฎรที่มีพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ กรมป่าไม้
จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบกรมป่าไม้ และเพื่อป้องกันกรณีพิพาทในอนาคตต่อไป

Leave a Comment

Skip to content