เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders (YLP) ประจำปีงบประมาณ 2566

Leave a Comment

Skip to content