นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content