นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้แทนกองการอนุญาต ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ จำนวน 9 คณะ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งสามารถเร่งรัดการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content