นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส นายบุญเสริม พรหมเสนะ หัวหน้างานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการดำเนินการเลี้ยงผึ้งชันโรงและนำทอดพระเนตรการเลี้ยงผึ้งชันโรงในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้ปลูกต้นพิกุลในพื้นที่งานป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content