นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวนชนเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยจะนำไปผลิตสารคดีภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ในปี 2565 และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดประชุมดังกล่าว โดยจะออกอากาศผ่านสื่อในเครื่องข่ายต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีประเด็นคำถามต่าง ๆ ดังนี้

  1. การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มีการให้ความสำคัญต่อประเด็นสำคัญ ๆ ใดบ้าง
  2. ประเทศไทยนำเสนอให้สมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ นำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มีรายละเอียดอย่างไร
  3. ทรัพยากรป่าไม้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างไร
  4. ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065 เรื่องนี้มีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง
  5. บทสรุปความสำเร็จของการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

Leave a Comment

Skip to content