นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ของกรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักและผู้แทนสำนักส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมประชุม พร้อมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 4 เป็นรายสำนัก ทั้งนี้ ประธานได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้มีความถูกต้องตามระเบียบ

Leave a Comment

Skip to content