นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ลงนาม โดยในพิธีลงนามดังกล่าว มี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่
  2. อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร พร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้งประจำอาคาร
  3. ห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง ในพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
  4. หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงการพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำ
  5. อาคารสถานที่อื่น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของทั้ง 2 หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

ด้านนายวราวุธ รมว.ทส. กล่าวว่า การส่งมอบและรับมอบภารกิจในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด ทส. อันจะลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ทั้ง 2 หน่วยงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด ทส. เป็นหนึ่งเดียว

Leave a Comment

Skip to content