นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. จังหวัดขอนแก่น

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม โดย รมว.ทส. รับฟังการบรรยายสภาพปัญหาและการดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคขนาดใหญ่ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโนนและตำบลคูคำ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ รมว.ทส. รมช.กษ. พร้อมผู้บริหารได้มอบแกลลอนบรรจุน้ำให้กับตัวแทนประชาชนผู้ร้องขอความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ จากนั้น รมว.ทส. ได้ร่วมกับ รมช.กษ. ชี้แจงโครงการ “มีน้ำ = ไม่จน” เพื่อสานฝัน สร้างอาชีพ พร้อมทำพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ในช่วงบ่าย รมว.ทส. ได้เข้าชมฐานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหัวถนน จำนวน ๘ ฐานการเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมปลอดขยะสู่เศรษฐกิจสีเขียว พร้อมพบปะพูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

Leave a Comment

Skip to content