นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับผลการปฏิบัติงานราชการของส่วนราชการ ทส.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แอปพลิเคชั่น Zoom โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมป่าไม้ ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้มี จำนวน 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
(2) จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
(3) การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน
(4) ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)
(5) จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู

Leave a Comment

Skip to content