นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณีการใช้ประโยชน์ต้นยางพาราในพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าได้ นายสมภพ อุ่นใจ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าเเละเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้แทนกองการอนุญาต พร้อมเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต ได้เข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กรณีการใช้ประโยชน์ต้นยางพารา ในพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าได้ โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. แนวทางการดำเนินการกับต้นยางพารา ต้นปาล์ม และยูคาลิปตัส ในพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราชการกรมป่าไม้ได้หรือไม่
  2. สามารถให้เอกชนเข้ามาดำเนินการประมูลต้นยางพารา ต้นปาล์ม และยูคาลิปตัส ในพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีได้หรือไม่
  3. งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประจำปีงบประมาณ2567

Leave a Comment

Skip to content