ร่วมสร้างค่านิยม ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่าง ปม. กับ อส. และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดยมีดร.วิจารย์  สิมาฉายา อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผู้บริหารจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม  2565  เวลา 13.00 น.

       โดยกรมป่าไม้ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ และให้คำปรึกษาความรู้ทางวิชาการในการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการด้านรุกขกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content