นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 คำขอ โดยเป็นคำขอของส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 2 คำขอ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการประชุมในรูปแบบ VDO Conference และได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content