นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรม kickoff “แม่แจ่มเมืองไผ่”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน “แม่แจ่มเมืองไผ่ ไม้มีค่า” โดยมี นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำนายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน สภาพพื้นที่โดยรวมใน อ.แม่แจ่ม และการบริหารจัดการพื้นที่ คทช. ในอำเภอแม่แจ่ม และวัตถุประสงค์ของโครงการแม่แจ่มเมืองไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ใน อ.แม่แจ่ม อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน จึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ “แม่แจ่มยั่งยืนโมเดล” โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แม่แจ่มยั่งยืนโมเดล” ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติในพื้นที่และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อปลูกไผ่พื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และสร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎร ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง การดำเนินการของกรมป่าไม้ในการช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ทำกินในลุ่มน้ำชั้น 3 4 5 ให้กับราษฎรรวมทั้งการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ ซึ่ง อ.แม่แจ่ม จะเป็นพื้นที่โมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบกล้าไผ่ให้กับราษฎร และกลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนขอรับกล้าไผ่ในพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content