นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่าง ปม. กับ อส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดยมีดร.วิจารย์ สิมาฉายา อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผู้บริหารจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้โดยกรมป่าไม้ยินดีสนับสนุนกล้าไม้ ให้ความรู้ทางวิชาการและคำปรึกษาในการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการด้านรุกขกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content