นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯในการนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น มีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 24 คำขอ โดยเป็นคำขอของส่วนราชการจำนวน 18 คำขอ และเอกชน จำนวน 6 คำขอ เห็นชอบ จำนวน 24 คำขอ และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)หมายเหตุ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Leave a Comment

Skip to content