พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกป่าแบบระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง กลุ่ม ปตท. จำกัด ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันปลูกต้นไม้

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าแบบระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกและฟื้นฟูป่า ภายใต้บันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ดำเนินการในพื้นที่ปลูกป่าสาธิต พื้นที่ 20 ไร่ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง และ ปตท. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบวนเกษตร ผสมผสานพืชป่า ไม้ผล และพืชเกษตร ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และสามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ฯ โดยแบ่งเป็น 4 โซน คือ โซนไม้ผลเมืองหนาว โซนป่าธรรมชาติ โซนไม้ผล และโซนปลูกไม้ป่า รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในระบบประปาภูเขา

Leave a Comment

Skip to content