นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบข้อมูลดังนี้

  1. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ได้ข้อยุติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
    โดยในการประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content